Skala podatkowa 2022 i progi podatkowe 2022

Od 1 stycznia 2022 r. zmienił się również sposób określania kwoty zmniejszającej podatek wyliczony według skali wskazanej powyżej. Wysokość kwoty zmniejszającej podatek określonej w pierwszym przedziale skali podatkowej (podstawa opodatkowania nie większa niż 120 tys. zł), podlega weryfikacji przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Minister właściwy do spraw finansów publicznych przedkłada Radzie Ministrów w terminie do 15 września danego roku propozycję zmiany kwoty zmniejszającej podatek na rok następny, w przypadku gdy kwota minimum egzystencji dla jednoosobowego gospodarstwa ustalonego przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych jest wyższa od 1/12 ilorazu kwoty zmniejszającej podatek oraz stawki podatku, określonych w pierwszym przedziale skali podatkowej.

Zaliczki na PIT w 2022 roku
Wskazać również należy, że zgodnie z art. 44 ust. 3 pkt 1 ustawy o PIT obowiązek wpłacania zaliczki powstaje, poczynając od miesiąca, w którym dochody podatnika przekroczyły kwotę stanowiącą iloraz kwoty zmniejszającej podatek oraz najniższej stawki podatku, określonych w pierwszym przedziale skali podatkowej, czyli 30 tys. zł (5,1 tys./17 proc.).

W 2022 r. nie zmienia się zasada, że od uzyskiwanego przez podatnika dochodu płatnik jest zobowiązany pobrać zaliczki na podatek. Zaliczki, o których mowa w art. 31 ustawy o PIT, za miesiące od stycznia do grudnia, wynoszą:

🔘 za miesiące, w których dochód podatnika uzyskany od początku roku w tym zakładzie pracy nie przekroczył kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali – 17 proc. dochodu uzyskanego w danym miesiącu;
🔘 za miesiąc, w którym dochód podatnika uzyskany od początku roku w tym zakładzie pracy przekroczył kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali – 17 proc. od tej części dochodu uzyskanego w tym miesiącu, która nie przekroczyła tej kwoty, i 32 proc. od nadwyżki ponad kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali;
🔘 za miesiące następujące po miesiącu, o którym mowa w pkt 2 – 32 proc. dochodu uzyskanego w danym miesiącu.

Oczywiście odpowiedniej zmianie ulega sposób poboru zaliczek w przypadku, gdy podatnik złoży płatnikowi oświadczenie, że za dany rok zamierza opodatkować dochody łącznie z małżonkiem (art. 32 ust. 1a ustawy o PIT) jak i oświadczenie o spełnieniu warunków do pomniejszania zaliczki o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek.

27 myśli na “Skala podatkowa 2022 i progi podatkowe 2022”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *