Zakres usług

Dowiedz się w czym możemy Ci pomóc!

Kadry i Płace

 
od 40zł miesięcznie
  •  

Ryczał od przychodów ewidencjonowanych

od 220zł miesięcznie
  •  

KPiR

Księga Przychodów i Rozchodów
od 250zł miesięcznie
  •  

Pełna księgowość

 
od 700zł miesięcznie
  •  

Główny Księgowy

Nadzór działu księgowości
Kwota do ustalenia
  •  

– opracowanie zakładowego planu kont oraz polityki rachunkowej,
– ewidencjonowanie operacji gospodarczych,
– prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz
wyposażenia,
– sporządzanie bilansów, rachunków wyników,
– sporządzanie deklaracji oraz obliczanie wysokości zaliczek na podatek dochodowy
od osób prawnych (CIT) oraz prowadzenie ewidencji dla potrzeb rozliczenia podatku
VAT (jest to element obsługi podatkowej, tj. sporządzania wymaganych prawem
deklaracji podatkowych, prowadzenie dokumentacji niezbędnej do weryfikacji
wyliczonych zobowiązań, prowadzenie korespondencji z urzędami, reprezentacja
przed urzędami w zakresie udzielonego pełnomocnictwa),
– sporządzanie raportów w obszarze finansowo-księgowym.

Oferujemy bezpłatny dostęp do programu generującego faktury online

– prowadzenie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów zgodnie z obowiązującymi
przepisami na podstawie dowodów księgowych dostarczanych przez klienta,
– prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
– prowadzenie ewidencji wyposażenia,
– sporządzanie deklaracji podatkowych oraz obliczanie miesięcznych lub kwartalnych
zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) oraz prowadzenie
ewidencji dla potrzeb rozliczenia podatku VAT (jest to element obsługi podatkowej, tj.
sporządzania wymaganych prawem deklaracji podatkowych, prowadzenie
dokumentacji niezbędnej do weryfikacji wyliczonych zobowiązań, prowadzenie
korespondencji z urzędami, reprezentacja przed urzędami w zakresie udzielonego
pełnomocnictwa),
– prowadzenie zgłoszeń i rozliczeń z tytułu ubezpieczeń społecznych,
– zamknięcie księgi na koniec roku podatkowego na podstawie dostarczonego przez
klienta spisu z natury.

Oferujemy bezpłatny dostęp do programu generującego faktury online

Opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody
z pozarolniczej działalności gospodarczej osób fizycznych oraz spółek osobowych,
które w ciągu roku podatkowego nie przekroczyły 150.000,00 EURO w przeliczeniu
na złotówki oraz z zastrzeżeniem że dany rodzaj działalności nie jest wyłączony z
możliwości korzystania z tego rodzaju rozliczenia na mocy ustawy o zryczałtowanym
podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.


– prowadzenie Ewidencji Przychodów na podstawie dowodów księgowych
dostarczanych przez klienta zgodnie z ustawą,
– prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialne i prawne oraz
wyposażenia,
– obliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących
działalność gospodarczą
– dla podatników podatku od towarów i usług (VAT) prowadzenie niezbędnych
ewidencji dla tego podatku oraz sporządzanie i składanie deklaracji,
– prowadzenie zgłoszeń i rozliczeń z tytułu ubezpieczeń społecznych z ZUS osób
prowadzących działalność,
– zamknięcie ewidencji przychodów na koniec roku podatkowego z uwzględnieniem
dostarczonego przez klienta spisu z natury.
– prowadzenie dokumentacji kadrowej dla właściciela.

Oferujemy bezpłatny dostęp do programu generującego faktury online

Zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej, przeznaczony jest dla
podatników prowadzących drobną działalność usługową lub wytwórczo-usługową
(zgodnie z załącznikiem do ustawy), przy zatrudnieniu nieprzekraczającym stanu
określonego w załączniku.


– prowadzenie ewidencji sprzedaży i zakupów,
– prowadzenie ewidencji zatrudnienia,
– prowadzenie indywidualnych (imiennych) kart przychodów pracowników.

– prowadzenie akt osobowych pracownika,
– przygotowanie dokumentów dot. nawiązania i rozwiązania stosunku pracy lub zmianą
warunków zatrudnienia,
– sporządzanie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu oraz
innych dokumentów dot. zatrudnienia i wynagrodzeń pracowników,
– prowadzenie ewidencji czasu pracy, urlopów wypoczynkowych, chorobowych lub
macierzyńskich,
– prowadzenie ewidencji oraz kontroli ważności okresowych badań lekarskich i szkoleń
BHP,
– obsługa kontroli PIP i ZUS,
– organizacja badań lekarskich oraz szkoleń BHP

– sporządzanie listy płac z umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych,
– naliczanie składek ZUS i podatków,
– sporządzanie i przesyłanie do ZUS deklaracji i zgłoszeń,
– sporządzanie rocznych informacji o dochodach PIT-11,
– sporządzanie rocznej deklaracji PIT-4R oraz PIT-8R,
– sporządzanie sprawozdań statystycznych dla GUS
– wystawianie zaświadczeń o wynagrodzeniu dla pracownika

Organizujemy dział księgowy w wewnętrznych strukturach firmy klienta.
W ustalonych terminach Główny Księgowy przyjeżdża do firmy klienta i na miejscu sporządza deklaracje podatkowe
oraz sprawdza poprawność pracy pracowników działu księgowości.

W czasie spotkania ustalamy ostateczne ceny za usługi. Cena jest uzależniona od ilości dokumentów oraz zróżnicowania i stopnia skomplikowania operacji gospodarczych.

Czas naszych klientów jest dla nas bardzo cenny i dlatego mamy możliwość odebrania dokumentów osobiście z Państwa firmy.

Porozmawiajmy!

Skontaktuj się z nami w dogodnej dla Ciebie formie